Vilkår og betingelser

Vilkår for forhandling

Beskrivelse av selskapsstrukturen

Varer som tilbys på www.emma-louisa.com selges eksplisitt ikke av Kraaicommerce. Varene som tilbys selges av selgeren Fulfillman. Dette betyr at kjøpekontrakten etableres mellom Kjøper og Selger. Kraaicommerce blir ikke part i disse avtalene på noen måte.

De generelle vilkårene og betingelsene som gjelder mellom selger og kjøper er inkludert på slutten av dette dokumentet. Merk: disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder mellom Kjøper og Selger og kan derfor ikke påberopes overfor Nettstedseieren.

Dersom Selger er basert i et land innenfor EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder det europeiske direktivet om fjernsalg for de inngåtte kontraktene. Alle rettigheter og garantier fastsatt i dette direktiv skal derfor gjelde.

Vilkår for forhandling

Artikkel 1 - definisjoner

I disse forhandlingsbetingelsene skal følgende vilkår ha følgende betydning:

 

 1. Nettsted: Emma Louisa. Dette gjelder plattformen som er gjort tilgjengelig. Dette inkluderer også alle underdomener.

 

 1. Nettstedseier: selskapet Kraaicommerce som har sitt registrerte kontor på Westplein 12 i Rotterdam, og som er registrert hos Chambers of Commerce under nummer 72194553.

 

 1. Kjøper: personen som foretar et kjøp fra Selger via ovennevnte nettside.

 

 1. Selger: det utenlandske selskapet som enten som produsent eller som leverandør selger varer til Kjøper.

Artikkel 2 - Kjøperens rettigheter

Dersom Leverandøren er etablert i et land innenfor EU eller Norge, Liechtenstein eller Island, skal det europeiske direktivet om fjernsalg gjelde for inngåtte kontrakter. Alle rettigheter og garantier fastsatt i dette direktiv skal derfor gjelde, inkludert:

 

 1. Selger skal gi Kjøper informasjon om skatt, betalinger, leveranser og oppfyllelse av kontrakten klart og skriftlig innen rimelig tid.

 

 1. Kjøper skal motta ordre innen 60 dager, med mindre en annen periode er avtalt. I tilfelle et produkt ikke er eller ikke lenger er tilgjengelig, skal selger informere kjøper. Eventuelle betalinger må refunderes til kjøperens konto innen tretti dager, med mindre selgeren leverer et sammenlignbart produkt.

 

 1. Kjøper har minst fjorten dagers angrerett, noe som betyr at Kjøper uten å oppgi noen grunn kan angre kjøpet. Eventuelle fraktkostnader som påløper i denne situasjonen vil dekkes av kjøperen. Eventuelle betalinger eller innskudd må refunderes innen tretti dager til en bankkonto oppgitt av kjøperen.

 

Artikkel 3 - Formidlingstjenesten

 1. Varene som tilbys på nettstedet selges ikke av nettstedets eier. Disse varene selges av selgeren. Følgelig, når varene kjøpes, inngås en salgskontrakt mellom Kjøper og Selger.

 

 1. Varene selges via nettstedet av selger.

 

 1. Nettstedets eier leverer en formidlingstjeneste til selgeren. Ved bestilling av varene gjennom Nettstedet er Eier av nettsiden autorisert som mellommann, i Kjøpers navn og for Kjøpers regning. Eier av nettsiden er derfor autorisert til å bestille fra Selger under navnet Selger.

 

 1. Selger befinner seg utenfor Nederland, derfor vil de aktuelle varene importeres, dette gjøres alltid under Kjøpers navn. Tilleggskostnader, som import mva og (toll)utgifter skal også dekkes av Kjøper.

 

 1. Betalinger til Nettsideoperatør skjer utelukkende på grunnlag av tilbud og vedlikehold av formidlingsplattformen.

 

Artikkel 4 - Økonomisk oppgjør

 1. Betalingen av det kjøpte produktet skjer gjennom nettstedets eier, salgsprisen overføres til Selger etter fradrag av forhåndsbestemt formidlingsgebyr.

 

 1. Selger bestemmer prisene som brukes på nettstedet.

 

 1. Selger betaler et fast beløp per solgt produkt til eieren av nettstedet. Dette beløpet er fastsatt i annen avtale og gjelder kun formidling og vedlikehold av formidlingsplattformen.

 

Artikkel 5 - Klager

 

Kjøper kan fremsette eventuelle klager angående gjennomføringen av avtalen kjent for Selger.

Selger vil svare på enhver klage mottatt innen fjorten dager.

I tilfelle misnøye med prosedyren nevnt i paragraf 1 i denne artikkelen, kan kjøperen henvise til tvistekomiteen til den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Vilkår og betingelser

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
Artikkel 3 - Anvendelse
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking
Artikkel 8 - Utelukkelsesrett til angrerett
Artikkel 9 - Prisen
Artikkel 10 - Samsvar og garanti
Artikkel 11 - Levering og utførelse
Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse
Artikkel 13 - Betaling
Artikkel 14 – Klagebehandling
Artikkel 15 - Tvister
Artikkel 16 - Ytterligere eller andre bestemmelser


ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER
I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse gjenstandene, digitalt innhold og/eller tjenester leveres av entreprenøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom tredjeparten og gründeren;
Refleksjonstid: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke, virksomhet eller håndverk og som inngår avtale med entreprenøren;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
Varighetstransaksjon: en avtale med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;
Holdbar databærer: enhver (verktøy) betyr som gjør at forbrukeren eller gründeren kan lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen, inkludert e-post.
Angrerett: muligheten for forbrukeren til å frasi seg fjernavtalen innen angrefristen;
Modellskjema: skjemaet for angrerett som er gjort tilgjengelig for forbrukeren av gründeren og som kan fylles ut av forbrukeren når han ønsker å benytte seg av angreretten sin;
Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
Avstandskontrakt: en avtale der det, innenfor rammen av et system organisert av gründeren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med inngåelse av avtalen, benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon. med forbrukeren;
Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en fjernavtale, uten at forbruker og gründer er sammen i samme rom samtidig;
Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene for gründeren.


ARTIKKEL 2 - ENTREPRENØRENS IDENTITET
Entreprenørnavn: Fulfillman
Forretningsadresse; Yiwu Tongfu Trading Co.,Ltd. Andre etasje, Honghua Comprehensive Market, Honghua Community, Houzhai Street, Yiwu City, Zhejiang
Epostadresse; info@fulfillman.com

ARTIKKEL 3 - ANVENDELSE
1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger inngått mellom gründeren og forbrukeren.
2. Før fjernavtalen inngås, gjøres teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli indikert at de generelle vilkårene kan sees hos gründeren, måten de kan sees på og at disse generelle vilkårene vil bli utstedt som snarest mulig på forespørsel fra forbrukeren kan sendes gratis.

3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd, før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagres i en enkel måte på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.
4. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd mutatis mutandis og forbrukeren kan alltid påberope seg gjeldende bestemmelse ved motstridende generelle vilkår. .
5. I tilfelle at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid blir helt eller delvis erklært ugyldige eller annullert

disse generelle vilkårene og betingelsene forblir i kraft for resten, og den relevante ugyldige eller ugyldige bestemmelsen vil uten forsinkelse bli erstattet i gjensidig konsultasjon med en bestemmelse som tilnærmer innholdet til originalen så mye som mulig.
6. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene skal vurderes i henhold til disse generelle vilkårene.
7. Usikkerhet rundt tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må forklares i samsvar med disse vilkårene.

ARTIKKEL 4 - TILBUDET
1. Dersom et tilbud er gyldig i et begrenset tidsrom eller er underlagt vilkår med oppsettende eller oppsettende virkning, eller andre vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
2. Tilbudet fra gründeren er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.
3. Entreprenørens tilbud inneholder en beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys, som til enhver tid er fullstendig og nøyaktig. Tilbudet inneholder en tilstrekkelig detaljert beskrivelse til å muliggjøre en forsvarlig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Skulle gründeren bruke bilder som antyder at disse bildene viser produktet som tilbys, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet kan ikke være bindende for gründeren.
4. Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan imidlertid ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.
5. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder i
spesiell:
• prisen inkludert avgifter;
• eventuelle fraktkostnader;
• måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;
• hvorvidt satsen for fjernkommunikasjon beregnes dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige basistaksten for kommunikasjonsmidlene som brukes;
• om avtalen vil bli arkivert etter at den er inngått, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;
• minimumsvarigheten til fjernkontrakten i tilfelle en langsiktig transaksjon.
• anvendelse av angreretten;
• betalingsmåten, levering og gjennomføring av avtalen;


ARTIKKEL 5 - AVTALEN
1. Med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, inngås avtalen på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og overholdelse av de tilhørende betingelsene.
2. I tilfelle forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
3. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ivareta passende sikkerhetstiltak.
4. Innenfor juridiske rammer kan entreprenøren informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernkontrakten. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.
5. Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer, senest ved levering av produktet eller tjenesten eller digitalt innhold:
a. besøksadressen til bedriften til entreprenøren hvor forbrukeren kan gå med klager;
b. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
c. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
d. prisen, inkludert avgifter, på produktet, tjenesten eller digitalt innhold;
e. leveringskostnadene, hvis aktuelt;
f. betalingsmåten, leveringen eller oppfyllelsen av fjernkontrakten;
g. kravene for heving av kontrakten dersom kontraktenhar en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;

h. i tilfelle forbrukeren har angrerett, modell angreskjema.
6. Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

ARTIKKEL 6 - ANGRERETT
Ved levering av produkter:
1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen i løpet av 14 dager uten å oppgi grunn.

2. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.
I tilfelle at:

a. forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling, starter refleksjonstiden den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, kan gründeren nekte en bestilling på flere produkter med ulik leveringstid.
b. leveringen av et produkt består av forskjellige forsendelser eller deler, refleksjonsperioden starter den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;

c. avtalen strekker seg til vanlig levering av produkter i en viss periode, refleksjonsperioden starter den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

For tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium:
3. Dersom en tjenesteavtale eller en avtale om levering av digitalt innhold ikke er levert på et håndgripelig medium, kan forbrukeren uten begrunnelse oppløse avtalen i løpet av fjorten dager. Disse fjorten dagene starter dagen etter avtaleinngåelsen.

Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et vesentlig medium dersom du ikke informerer om angreretten:
4. Hvis gründeren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller angrerettsmodellen, vil refleksjonsperioden utløpe tolv måneder etter slutten av den opprinnelige refleksjonsperioden fastsatt i samsvar med de foregående paragrafene i denne. artikkel.

5. Hvis gründeren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil angrefristen utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok den informasjonen.

6. I refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med varsomhet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt tilbehør som er levert og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

7. Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av sin angrerett, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av modellskjemaet. Etter at forbrukeren har angitt at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert til rett tid, for eksempel ved forsendelsesbevis.

ARTIKKEL 7 – KOSTNADER VED UTØVELSE AV ANGRERETT
1. Ved bruk av angreretten av forbrukeren vil maksimale returkostnader dekkes av forbrukeren.
2. Entreprenøren vil refundere kjøpesummen så snart som mulig, men senest 14 dager etter kanselleringen, på samme måte som ble brukt av forbrukeren. Dette krever retur fra nettforhandleren eller avgjørende bevis på fullstendig retur.
3. Ethvert verditap på produktet forårsaket av uforsiktig håndtering er for forbrukerens regning. Dette kan ikke påberopes dersom gründeren ikke har gitt all lovpålagt informasjon om angreretten. Dette må gjøres før kjøpsavtale inngås.

ARTIKKEL 8 – UTELUKKELSE AV ANGRERETTEN
1. Utelukkelse av angreretten er kun mulig dersom entreprenøren har oppgitt dette tydelig i tilbudet, i det minste i tide for inngåelse av avtalen, og det gjelder et av produktene oppført i punkt 2 og 3.
2. Ekskludering er kun mulig for følgende produkter:
a. som er etablert ved entreprenøravtalens spesifikasjoner

forbruker bånd;
b. som er klart personlige i naturen;
c. som kan ødelegge eller eldes raskt;
d. hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
e. for individuelle aviser og magasiner;
f. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av;
g. for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.

3. Ekskludering er kun mulig for følgende tjenester:
a. vedrørende overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
b. hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen har utløpt;
c. angående spill og lotterier

ARTIKKEL 9 - PRIS
1. I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.

2. Entreprenøren kan i motsetning til forrige ledd tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som næringsdrivende ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser fremgår av tilbudet.

3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser

4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom næringsdrivende har fastsatt dette og:
a. de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller
b. forbrukeren har myndighet til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

5. Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

6. Alle priser er med forbehold om trykk- og skrivefeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

ARTIKKEL 10 – GARANTI OG KONFORMITET
1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og de juridiske bestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen. og/ eller offentlige forskrifter. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

2. En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheter og krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen. Dette inkluderer enhver forpliktelse fra entreprenøren, dennes leverandør, importør eller produsent der han gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det som er lovpålagt i tilfelle han har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen.

3. Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal meldes til gründeren skriftlig innen 4 uker etter levering. Produktene skal returneres i original emballasje og i ny stand.

4. Garantien gjelder ikke hvis:
a. Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjeparter;
b. De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller er på annen måte skjødesløst håndtert eller i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller har blitt behandlet på emballasjen;
c. Manglen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

ARTIKKEL 11 - LEVERING OG YTELSE
1. Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.

2. Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 60 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 60 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger

3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd, før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagres i en enkel måte på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.
4. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd mutatis mutandis og forbrukeren kan alltid påberope seg gjeldende bestemmelse ved motstridende generelle vilkår. .
5. I tilfelle at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid blir helt eller delvis erklært ugyldige eller annullertn. Forbrukeren har ikke krav på erstatning.

4. Alle leveringstider er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra noen angitte vilkår. Overskridelse av en termin gir ikke forbrukeren rett til erstatning.

5. I tilfelle oppløsning i samsvar med paragraf 3 i denne artikkelen, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

6. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre en innsats for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en oversiktlig og forståelig måte fremgå at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved enhver returforsendelse er for entreprenørens regning.

7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

ARTIKKEL 12 - VARIGHET TRANSAKSJONER: VARIGHET, KANSELLERING OG FORLENGELSE
kansellering
1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, med tilbørlig overholdelse av avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned .

2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til løpende levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst mot utløpet av avtaleperioden, med overholdelse av avtalt avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned.

3. Forbrukeren kan inngå avtalene nevnt i de foregående paragrafene:
a. kansellere når som helst og er ikke begrenset til kansellering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
b. i det minste kansellere på samme måte som de inngikk av ham;
c. alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som næringsdrivende har fastsatt for seg selv.
Utvidelse
4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

5. I motsetning til foregående ledd kan avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende forlenges for en åremålsperiode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren har forlenget denne kan si opp avtalen mot slutten av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned.

6. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst en måned og en oppsigelsestid på maksimalt tre måneder dersom avtalen strekker seg til vanlig, men mindre enn én gang i måneden, utlevering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.

7. En avtale med begrenset varighet om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.
Dyrt
8. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg heving før utløpet av avtalt varighet å utsette.

ARTIKKEL 13 - BETALING
1. Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste, vil denne terminen etter at forbruker har mottatt bekreftelse på avtalen.

2. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.

3. I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett, med forbehold om juridiske begrensninger, til å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

ARTIKKEL 14 - KLAGEPROSEDYRE
1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.

2. Reklamasjoner på gjennomføringen av avtalen skal være fullstendig og tydelig beskrevet innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

skjær sendes til gründeren.

3. Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre saksbehandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

4. Dersom klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, vil det oppstå en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

ARTIKKEL 15 - TVISTER
Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for.

ARTIKKEL 16 - TILLEGG ELLER ANDRE BESTEMMELSER
Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer.